Home » Rok szkolny 2011/2012 » Pomagamy Michałowi

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Pomagamy Michałowi

„Jedy­nie praw­dzi­wy czło­wiek zauwa­ży potrze­by inne­go czło­wie­ka
Jedy­nie czło­wiek wiel­kie­go ser­ca wycią­gnie doń pomoc­ną dłoń…”

W śro­dę 27 czerw­ca nasza szko­ła pod­su­mo­wa­ła Kon­kurs „Poma­ga­my Micha­ło­wi zbie­ra­jąc surow­ce wtór­ne”, w któ­rym udział wzię­ły szko­ły z pię­ciu gmin Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go. W wyni­ku zbiór­ki surow­ców wtór­nych i ich sprze­da­ży pozy­ska­no kwo­tę 2383,00 zł, któ­ra zosta­ła prze­ka­za­na na zabie­gi reha­bi­li­ta­cyj­ne pół­rocz­ne­go Micha­ła. Reha­bi­li­ta­cja Micha­ła i skom­pli­ko­wa­ny prze­bieg lecze­nia wyma­ga­ją dużych nakła­dów finan­so­wych dla­te­go każ­da, nawet naj­drob­niej­sza, pomoc jest naszym wkła­dem w wal­kę chłop­ca o spraw­ność fizycz­ną. Spo­łecz­ność Szko­ły dzię­ku­je wszyst­kim, któ­rzy zaan­ga­żo­wa­li się w akcje pomo­cy małe­mu miesz­kań­co­wi Pie­czysk.

Dzię­ku­je­my uczniom, nauczy­cie­lom i dyrek­to­ro­wi: Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Osie­ku, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Ochę­dzy­nie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Żdża­rach, Szko­ły Pod­sta­wo­wej im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza w Węgle­wi­cach, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Wój­ci­nie, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Niwi­skach, Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Ostrów­ku, Zespo­łu Szkół im. Jana Paw­ła II w Sokol­ni­kach, Zespo­łu Szkół nr 2 im. Józe­fa Pił­sud­skie­go w Wie­ru­szo­wie , Gim­na­zjum nr 1 im. Jana Paw­ła II w Wie­ru­szo­wie, Gim­na­zjum pod Sta­rym Dębem w Walich­no­wach, uczniom i wycho­waw­czy­ni kl.III „c” Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wie­ru­szo­wie.

Dzię­ku­je­my Przy­ja­cio­łom Szko­ły, któ­rzy ufun­do­wa­li nagro­dy dla uczest­ni­ków kon­kur­su: Fir­mie Rosar — Usłu­gi Budow­la­ne i Win­dy­ka­cja — Panu Artu­ro­wi Sola, Zakła­do­wi Usłu­go­wo-Budow­la­ne­mu – Panu Mar­ko­wi Mali­ko­wi, Hur­tow­ni Mate­ria­łów Budow­la­nych — Pani Marze­nie Grusz­ce, Fir­mie „Dęb­scy” Sp. z o.o., Pań­stwu Iwo­nie i Zbi­gnie­wo­wi Mały­skom, Fir­mie Auto Expres — Pań­stwu Moni­ce i Ada­mo­wi Poda­wa­czom, Zakła­do­wi Komi­niar­skie­mu — Panu Zbi­gnie­wo­wi Mazur­kie­wi­czo­wi, Przed­się­bior­stwu Usłu­go­wo-Han­dlo­we­mu — Pań­stwu Agniesz­ce i Janu­szo­wi Cła­pom, Skle­po­wi Wie­lo­bran­żo­we­mu w Pie­czy­skach — Pani Gabrie­li Miko­łaj­czyk, Rad­ne­mu Rady Miej­skiej — Panu Miro­sła­wo­wi Gaba­so­wi. Dzię­ku­je­my Bur­mi­strzo­wi Wie­ru­szo­wa – Panu Bog­da­no­wi Nawroc­kie­mu za obję­cie kon­kur­su Patro­na­tem i Redak­cjom lokal­nych gazet za pro­pa­go­wa­nie infor­ma­cji o kon­kur­sie.