Home » Aktualności » Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

27 mar­ca 2019r. ucznio­wie naszej szko­ły wzię­li udział w Powia­to­wym Kon­kur­sie Języ­ka Angiel­skie­go klas IV-VI.  Celem kon­kur­su było posze­rza­nie świa­do­mo­ści języ­ko­wej uczniów oraz roz­bu­dza­nie zain­te­re­so­wa­nia nauką języ­ka angiel­skie­go. Ucznio­wie zmie­rzy­li się z testem lek­sy­kal­no-gra­ma­tycz­nym oraz zada­nia­mi spraw­dza­ją­cy­mi czy­ta­nie ze zro­zu­mie­niem. W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su uczest­ni­czy­ło 17 szkół z powia­tu wie­ru­szow­skie­go. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li: Adam Sztuc­ki, Han­na Zna­mi­row­ska i Maria Puchal­ska. Wśród uczniów klas V Adam Sztuc­ki zajął II miej­sce, Han­na Zna­mi­row­ska V miej­sce w kate­go­rii klas IV, a Maria Puchal­ska z kla­sy VI upla­so­wa­ła się na miej­scu VI. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my  i cze­ka­my na kolej­ne suk­ce­sy!!!!!!!