Home » Rok szkolny 2017/2018 » Przedstawienie profilaktyczne

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Przedstawienie profilaktyczne

W ramach dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych kla­sy IV-VII obej­rza­ły w Wie­ru­szow­skim Domu Kul­tu­ry spek­takl teatral­ny pt. ”Labi­rynt prze­mo­cy”. Poru­szo­no w nim waż­ne tema­ty doty­czą­ce prze­mo­cy  rówie­śni­czej, agre­sji słow­nej i fizycz­nej. Akto­rzy poka­za­li, jak mło­dy czło­wiek powi­nien reago­wać, gdy sta­nie się ofia­rą nagan­nych zacho­wań.  Zwró­co­no tak­że uwa­gę na cyber­prze­moc i jej poważ­ne kon­se­kwen­cje. Histo­ria opo­wie­dzia­na na sce­nie skoń­czy­ła się dobrze, ale sta­ła się ostrze­że­niem dla innych.