Home » Rok szkolny 2017/2018 » Przedszkolaki w ZOO Safari w Borysewie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Przedszkolaki w ZOO Safari w Borysewie

19 czerw­ca 2018 r. dzie­ci z grup przed­szkol­nych uda­ły się na auto­ka­ro­wą wyciecz­kę do ZOO Safa­ri w Bory­se­wie. Zwie­dza­jąc ZOO kolej­ką oraz pie­szo przed­szko­la­ki mogły podzi­wiać znaj­du­ją­ce się tutaj zwie­rzę­ta egzo­tycz­ne. Widzia­ły naj­groź­niej­sze dra­pież­ni­ki świa­ta – bia­łe tygry­sy, bia­łe lwy i bawo­ły indyj­skie. W MINI ZOO dzie­ci mogły poba­wić się z minia­tu­ro­wy­mi kóz­ka­mi,  owca­mi kame­ruń­ski­mi, świn­ka­mi wiet­nam­ski­mi i alpa­ka­mi. Obser­wo­wa­ły poka­zo­we kar­mie­nie lwów i foki.  Dużą atrak­cją był pobyt w Figlar­ni,  gdzie przed­szko­la­ki mogły zaspo­ko­ić potrze­bę ruchu na dmu­cha­nych zam­kach.  Peł­ni wra­żeń i miłych wspo­mnień powró­ci­li do swo­ich rodzi­ców.