Home » Rada rodziców » Informacje

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Informacje

Sza­now­ni Pań­stwo,

w związ­ku z nie­po­ko­ją­cy­mi donie­sie­nia­mi doty­czą­cy­mi poja­wia­ją­cych się zagro­żeń prze­sy­łam do Pań­stwa infor­ma­cję na temat gry, któ­ra zagra­ża zdro­wiu, życiu dzie­ci  i nasto­lat­ków. Nie­bie­ski Wie­lo­ryb – gra pole­ga­ją­ca na tym, że trze­ba pod­jąć wyzwa­nie, któ­re wyzna­cza „opie­kun”. W Rosji, skąd trend przy­szedł do Pol­ski, doszło już do samo­bójstw mło­dych ludzi. W Pol­sce pro­ku­ra­tu­ra bada spra­wę 3 nasto­lat­ków. Uczest­ni­cy po zalo­go­wa­niu (poda­niu danych oso­bo­wych, nr tele­fo­nu) dosta­ją róż­ne zada­nia. Przez 50 dni koor­dy­na­tor każe im mię­dzy inny­mi doko­ny­wać samo­oka­le­cze­nia, uni­kać snu i oglą­dać hor­ro­ry. Na liście 50 zadań do wyko­na­nia są m.in. takie: Potnij sobie ramię wzdłuż swo­ich żył, nie za głę­bo­ko, tyl­ko 3 rany. Wyślij zdję­cie do swo­je­go opie­ku­na. Wstań o 4.20 idź na dach (im wyżej tym lepiej). Jeśli jesteś gotów, by zostać „wie­lo­ry­bem” wytnij TAK na swo­jej nodze. Jeśli nie — potnij się wie­le razy (ukarz się) Nie roz­ma­wiaj z nikim przez cały dzień. Złóż przy­się­gę, że jesteś wie­lo­ry­bem. Nary­suj wie­lo­ry­ba na kart­ce, wyślij zdję­cie do opie­ku­na. “Zaba­wę” koń­czy wyko­na­nie pole­ce­nia sko­ku z wyso­kie­go budyn­ku. Sko­ro wyzwa­nie poja­wi­ło się w sie­ci, to zawsze jest ryzy­ko, że ktoś potrak­tu­je je na poważ­nie i zacznie w nią grać. Dla­te­go nie powin­ni­śmy baga­te­li­zo­wać tej spra­wy.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­ję, że w cza­sie wywia­dów­ki w dniu 11 kwiet­nia o godzi­nie 18.00 tema­ty­kę zagro­żeń zwią­za­nych z korzy­sta­niem z tech­no­lo­gii infor­ma­cyj­no- komu­ni­ka­cyj­nych sze­rzej omó­wi pan Dariusz Sobor­czyk kie­row­nik Samo­dziel­ne­go Publicz­ne­go Zakła­du Opie­ki Zdro­wot­nej „Miej­ski Ośro­dek Pro­fi­lak­ty­ki, Tera­pii Uza­leż­nień i Współ­uza­leż­nie­nia w Wie­ru­szo­wie.

Zapo­bie­ga­nie — reago­wa­nie (gry kom­pu­te­ro­we) (pdf)