Home » Rok szkolny 2015/2016 » „Rosenau – Zaginione miasto”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Rosenau – Zaginione miasto”

Wyciecz­ka, z legen­dą Gór Opaw­skich w tle, zaczę­ła się  w ponie­dział­ko­wy, pochmur­ny pora­nek. 25 lip­ca ucznio­wie naszej szko­ły urze­czy­wist­ni­li pomysł na cie­ka­wy waka­cyj­ny dzień, któ­re­go reali­za­cja była moż­li­wa dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu przez Gmi­nę Wie­ru­szów.  Miej­sce wypra­wy — Pokrzyw­na — poło­żo­na jest w mało zna­nej a zara­zem bar­dzo malow­ni­czej czę­ści Sude­tów. A w Pokrzyw­nej zna­lazł się cel podró­ży — Inte­rak­tyw­ny Park Roz­ryw­ki i Edu­ka­cji  „Rose­nau – Zagi­nio­ne mia­sto”  miej­sce wypo­czyn­ku, zaba­wy i edu­ka­cji. Zwie­dza­ją­cych przy­wi­ta­ła sło­necz­na pogo­da oraz groź­ny potwór, któ­ry wyda­jąc strasz­ne dźwię­ki wynu­rzył się z wód jezio­ra.  Prze­wod­nik prze­ka­zał tajem­ni­ce na temat „Kamien­ne­go krę­gu”  i  wyko­pa­lisk mia­sta Rose­nau. Przy­szedł czas na część edu­ka­cyj­ną: pra­wa fizy­ku i cha­rak­ter 4 żywio­łów: zie­mi, wody, powie­trza i ognia, ucznio­wie pozna­wa­li samo­dziel­nie bądź pod okiem nauczy­cie­la w „Par­ku Żywio­łów”.  W inte­rak­tyw­nym „Ogro­dzie Wody” odkry­li taj­ni­ki dzia­ła­nia ręcz­nych pomp, zapór, fon­tan­ny,  koła młyń­skie­go i innych urzą­dzeń wod­nych. Nie­spo­dzie­wa­nie uczest­ni­cy zosta­li prze­nie­sie­ni „ win­dą stra­chu” do „Kopal­ni zło­ta”. Poru­sza­jąc się ciem­ny­mi kory­ta­rza­mi „Strasz­nej sztol­ni”,  tra­fi­li do poko­ju, w któ­rym pobyt oka­zał się nie­sa­mo­wi­tą przy­go­dą. Wyciecz­ka to nie tyl­ko zwie­dza­nie i poszu­ki­wa­nie, to tak­że rekre­acja i roz­ryw­ka w par­ku lino­wym, na zjeż­dżal­niach SNOWTUBING, w naj­więk­szym w Euro­pie dmu­cha­nym zam­ku, na base­nie. Ocze­ki­wa­nie na reali­za­cję ostat­nie­go punk­tu pro­gra­mu — kino 7d — uprzy­jem­nił wir­tu­al­ny ava­tar, z któ­rym wyciecz­ko­wi­cze prze­pro­wa­dza­li cie­ka­we roz­mo­wy. „To war­to zoba­czyć”, „było świet­nie”, „musi­my tu wró­cić na dłu­żej”  — to opi­nie uczest­ni­ków potwier­dza­ją­ce, że miej­sce waka­cyj­nej wypra­wy jest god­ne pole­ce­nia.