Home » Aktualności » Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY’’

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY’’

W dniu 22 mar­ca 2021r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach  zosta­ły ogło­szo­ne wyni­ki gmin­ne­go kon­kur­su pla­stycz­ne­go „FANTASTYCZNA POSTAĆ PANI WIOSNY’’. Kon­kurs był prze­zna­czo­ny dla uczniów IV klas szkół pod­sta­wo­wych.  Celem kon­kur­su było  inspi­ro­wa­nie uczniów do aktyw­no­ści twór­czej,  kształ­to­wa­nie wyobraź­ni i ory­gi­nal­no­ści pomy­słów,  roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań pla­stycz­nych i pro­mo­wa­nie talen­tów artystycznych.

Jury kon­kur­su bra­ło pod uwa­gę pomy­sło­wość, ory­gi­nal­ność i este­ty­kę wyko­na­nia pracy.

Lau­re­aci konkursu:

I miej­sce:  Julian Woj­na­row­ski – Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pieczyskach,

II miej­sce:  Agniesz­ka Opac­ka – Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3  im. Jana Paw­ła II w Wieruszowie,

III miej­sce:  Ame­lia Golus —  Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 1 im. Janu­sza Kor­cza­ka w Wieruszowie.

Gra­tu­lu­je­my zwy­cięz­com i bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim uczest­ni­kom za udział w konkursie.

Nagro­dy i dyplo­my do odbio­ru w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pieczyskach.