Home » Aktualności » Spotkanie seniorów, uczniów i wychowawców

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Spotkanie seniorów, uczniów i wychowawców

W dniu 5 grud­nia 2018 roku odby­ło się w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach spo­tka­nie bene­fi­cjen­tów pro­jek­tu Fun­da­cji Orlen „Szko­ła to miej­sce dla mnie i moich naj­bliż­szych” min. senio­rów spo­łecz­no­ści lokal­nej, uczniów i wycho­waw­ców oraz zapro­szo­nych gości. Po powi­ta­niu zebra­nych przez Dyrek­tor Szko­ły Panią Mał­go­rza­tę Gone­rę, przy­szedł czas na pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną doty­czą­cą nowi­nek w świe­cie kom­pu­te­ro­wym. Pani Ane­ta Kos, nauczy­ciel­ka infor­ma­ty­ki i autor­ka pre­zen­ta­cji omó­wi­ła powyż­szy temat, zwra­ca­jąc uwa­gę na ostat­nią część, w któ­rej zebra­nym przed­sta­wio­no film doty­czą­cy inte­li­gent­nych domów. Pre­zen­ta­cja cie­szy­ła się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród przy­by­łych. Spo­tka­nie skła­da­ło się rów­nież z czę­ści warsz­ta­to­wej, w któ­rej to ucznio­wie wraz ze swo­imi bab­cia­mi i dziad­ka­mi mogli sko­rzy­stać z pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej i tabli­cy mul­ti­me­dial­nej. To wła­śnie mło­dzież uczy­ła swo­ich uko­cha­nych dziad­ków posłu­gi­wa­nia się nowo­cze­snym sprzę­tem mul­ti­me­dial­nym. Wszy­scy bar­dzo chęt­nie korzy­sta­li z moż­li­wo­ści posze­rze­nia wie­dzy i umie­jęt­no­ści na temat cie­ka­wo­stek i nowo­ści w świe­cie infor­ma­ty­ki. Celem spo­tka­nia była rów­nież inte­gra­cja mię­dzy­po­ko­le­nio­wa. Chwi­le spę­dzo­ne razem w miłej atmos­fe­rze dłu­go zosta­ną w pamię­ci uczest­ni­ków pro­jek­tu. Uczest­ni­cy pro­jek­tu mogli wymie­nić się swo­im doświad­cze­niem i pomy­sła­mi na wyko­rzy­sta­nie nowo­ści infor­ma­tycz­nych w życiu codzien­nym. Całość pod­su­mo­wa­na zosta­ła wspól­nym poczę­stun­kiem i dys­ku­sją w miłym gro­nie.