Home » Rok szkolny 2018/2019 » Sprzątanie Powiatu w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sprzątanie Powiatu w Pieczyskach

Jak co roku Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach w dniu 25 kwiet­nia 2019r. wzię­ła udział w kolej­nej edy­cji akcji „Wysprzą­taj­my Powiat Wie­ru­szow­ski na wio­snę „.

Ucznio­wie z poszcze­gól­nych klas pod opie­ką wycho­waw­ców posta­no­wi­li wysprzą­tać oko­li­ce swo­je­go oto­cze­nia. Wszyst­kim uczest­ni­czą­cym w tym dzia­ła­niu towa­rzy­szy­ła pięk­na pogo­da. Była to jed­no­cze­śnie wspa­nia­ła lek­cja eko­lo­gii, któ­ra mia­ła za cel kształ­to­wać już od naj­młod­szych lat poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za swo­je śro­do­wi­sko.