Home » Aktualności » Sprzątanie Świata 2019

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sprzątanie Świata 2019

Kolej­ny raz jak co roku Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach wzię­ła udział w ogól­no­pol­skiej akcji Sprzą­ta­nia Świa­ta. Cała spo­łecz­ność uczniow­ska wraz z opie­ku­na­mi uda­ła się w róż­ne miej­sca naj­bliż­szej oko­li­cy, aby posprzą­tać swo­je oto­cze­nie. Była to cie­ka­wa lek­cja eko­lo­gii dla wszyst­kich. W obec­nym cza­sie, kie­dy temat czy­stej pla­ne­ty jest tak wszech­obec­ny, kształ­to­wa­nia poczu­cia odpo­wie­dzial­no­ści za naszą Zie­mię, powie­trze, kli­mat od naj­młod­szych lat jest bar­dzo waż­ny. Wszy­scy chce­my oddy­chać świe­żym powie­trzem, cie­szyć się pięk­ny­mi oko­li­ca­mi, wol­ny­mi od stert śmie­ci i zanie­czysz­czeń. Ucznio­wie nasze szko­ły swą świa­do­mi, że robią to dla sie­bie jak i dla przy­szłych poko­leń.

Całej akcji towa­rzy­szy­ła pięk­na sło­necz­na pogo­da. Na zakoń­cze­nie wszy­scy uczest­ni­cy wzię­li udział w ogni­sku.