Home » Rok szkolny 2017/2018 » Starszaki na basenie

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Starszaki na basenie

4 grud­nia na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci dzie­ci z gru­py 5–6 lat­ków , gdyż była to, praw­dzi­wa wod­na przy­go­da na base­nie Oce­anik w Ostrze­szo­wie.  Przed­się­wzię­cie było jed­nym z wie­lu dzia­łań w pro­gra­mie „Aka­de­mia bez­pie­czeń­stwa w Gmi­nie Wie­ru­szów”  w ramach Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Ogra­ni­cze­nia Prze­stęp­czo­ści i Aspo­łecz­nych Zacho­wań Razem Bez­piecz­niej”. Dzie­cia­ki, w ramach pro­gra­mu, otrzy­ma­ły czep­ki z logo nasze­go mia­sta, sło­dy­cze a przede wszyst­kim cie­ka­wą lek­cję pły­wa­nia. Podróż auto­ka­rem w zimo­wej aurze była dla wie­lu dużym prze­ży­ciem, zwłasz­cza,  że nie mogli docze­kać się, kie­dy doja­dą.

Na miej­scu dzie­cia­ki zosta­ły zapo­zna­ne z zasa­da­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na base­nie. Korzy­sta­nie z base­nu podzie­lo­no na dwa eta­py: oswo­je­nie z wodą z ele­men­ta­mi nauki pły­wa­nia pod czuj­nym okiem spe­cja­li­stów i ratow­ni­ków. Dru­ga część rekre­acyj­na opie­ra­ła się na zaba­wie w wodzie, gdzie pod opie­ką wycho­waw­ców bawio­no się w bro­dzi­ku. Radość i pod­eks­cy­to­wa­nie towa­rzy­szy­ły wszyst­kim uczest­ni­kom wyjaz­du. Te  zaję­cia  były  dla  uczest­ni­ków  dosko­na­łym  począt­kiem  do  dal­szej kon­ty­nu­acji przy­go­dy z pły­wa­niem i moż­li­wo­ścią wyro­bie­nia w sobie pozy­tyw­nych bodź­ców  takich  jak  samo­kon­tro­la,  prze­ła­my­wa­nie  barier  stra­chu oraz moty­wa­cji  do osią­ga­nia  coraz  to  lep­szych  wyni­ków w nauce pły­wa­nia.