Home » Aktualności » Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Pieczyskach

W dniu 2 kwiet­nia 2019 r. w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 2 odby­ło się uro­czy­ste roz­da­nie nagród w ramach Gmin­ne­go Kon­kur­su Pla­stycz­no-Języ­ko­we­go „ Kali­gra­my-sło­wa obra­zy”. Ucznio­wie ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach bar­dzo licz­nie przy­go­to­wa­li pra­ce w języ­ku nie­miec­kim i angiel­skim na ten kon­kurs. Na szcze­gól­ne wyróż­nie­nie w oczach jury zasłu­ży­li w kate­go­rii klas IV-VI nastę­pu­ją­cy ucznio­wie:

 I miej­sce — Dawid Szczer­buk z kla­sy szó­stej

II miej­sce — Kari­na Tobo­ła z kla­sy czwar­tej.

Wszyst­kim nagro­dzo­nym gra­tu­lu­je­my i życzy­my dal­szych suk­ce­sów.