Home » Rok szkolny 2014/2015 » Sukcesy uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Imię i nazwi­sko
ucznia
Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce
Mar­ta Gabas
Patry­cja Zawier­ta
Mag­da­le­na Zawier­ta
Kon­rad Dąbik
Szy­mon Poda­wacz
Kamil Żurek
Mistrzo­stwa Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Indy­wi­du­al­nych Bie­gach Prze­ła­jo­wych
powiat udział
udział
udział
II miej­sce
udział
udział
Oli­wier Sem­ba Kon­kurs Plastyczny„Krajobraz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go” powiat I
Mar­ta Gabas
Wik­to­ria Trze­ciak
Mag­da­le­na Zawier­ta
Patry­cja Zawier­ta
Wik­to­ria Cichosz
Oli­wia Soj­ka
Domi­ni­ka Zie­liń­ska
Miko­łaj­ko­wy Tur­niej w Pił­ce Noż­nej gmi­na II
Mar­ta Gabas
Wik­to­ria Trze­ciak
Woje­wódz­ki Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny etap rejo­no­wy udział
Mar­ta Gabas Woje­wódz­ki Kon­kurs Przed­mio­to­wy
z Języ­ka Angiel­skie­go
etap rejo­no­wy udział
Mar­ta Gabas
Mag­da­le­na Zawier­ta
Patry­cja Zawier­ta
Piotr Mro­żek
Mate­usz Krzy­ża­now­ski
Hubert Szcze­pań­ski
Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom” etap gmin­ny I miej­sce
II miej­sce
III miej­sce
IV miej­sce
V miej­sce
VI miej­sce
Mar­ta Gabas
Piotr Mro­żek
Mag­da­le­na Zawier­ta
Patry­cja Zawier­ta
Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom” etap
powia­to­wy
I miej­sce
II miej­sce
III miej­sce
IV miej­sce
Filip Dęb­ski Powia­to­wy Kon­kurs Wiel­ka­noc­ny etap
powia­to­wy
III miej­sce
Mar­ta Gabas Powia­to­wy Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go etap
powia­to­wy
III miej­sce
Mar­ta Gabas Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom” etap woje­wódz­ki
etap cen­tral­ny
II miej­sce
VI miej­sce
Mar­ta Gabas
Wik­to­ria Trze­ciak
Mię­dzysz­kol­ny kon­kurs „Grosz do Gro­si­ka” etap rejo­no­wy III miej­sce
Mar­ta Gabas
Adam Sztuc­ki
Tomasz Kos
Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny „Ars Astro­no­mi­ca” etap
mię­dzy­na­ro­do­wy
I miej­sce
II miej­sce
II miej­sce
Mag­da­le­na Zawier­ta
Patry­cja Zawier­ta
„I Kolar­skie Kry­te­rium Ulicz­ne” etap
powia­to­wy
I miej­sce
II miej­sce
Miko­łaj Soj­ka „III Ulicz­ne Bie­gi Wie­ru­sza” w kate­go­rii kl. 3/4 etap
powia­to­wy
II miej­sce
Rafał Polak I Gmin­ny Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go Klas III etap gmin­ny II miej­sce
Nata­lia Sowa „Mel­ting Pot” Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Języ­ka Angiel­skie­go etap
ogól­no­pol­ski
IV miej­sce
Mar­ta Gabas Kon­kurs Recy­ta­tor­ski etap gmin­ny III miej­sce
Wik­to­ria Trze­ciak Powia­to­wy Kon­kurs Mate­ma­tycz­ny ”Potycz­ki mate­ma­tycz­ne” etap
powia­to­wy
II miej­sce
Wik­to­ria Mały­ska
Urszu­la Łukow­ska
Han­na Zna­mi­row­ska
Zofia Paw­lak
Dawid Zie­liń­ski
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs „Szko­ła marzeń” etap okrę­go­wy wyróż­nie­nie
Mar­ta Gabas
Wik­to­ria Trze­ciak
Patry­cja Zawier­ta
Powia­to­wy Tur­niej o Bez­pie­czeń­stwie w Ruchu Dro­go­wym etap
powia­to­wy
I miej­sce
Zofia Paw­lak Kon­kurs pla­stycz­ny „Moja przy­tu­lan­ka” etap gmin­ny I miej­sce
Zuzan­na Sku­pień Kon­kurs pla­stycz­ny „Eko Dinuś” etap
powia­to­wy
wyróż­nie­nie