Home » Rok szkolny 2012/2013 » Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2012/2013

Imię i nazwisko
ucznia
Nazwa kon­kur­su / zawodów Zasięg Miej­sce
Bar­tosz Żurek Indy­wi­du­al­ne Bie­gi Przełajowe powiat I
Mar­ta Kowalińska
Nata­lia Smorawa
Karo­li­na Rzepka
Mar­ta Gruszka
Alek­san­dra Strzelczyk
Mar­ta Gabas
Par­ty­cja Zawierta
Mag­da­le­na Zawierta
Wik­to­ria Trzeciak
IX Halo­wy Mikołajkowy
Tur­niej Pił­ki Noż­nej Dziewcząt
gmi­na II
San­dra Staroń
Mar­ta Gabas
Alek­san­dra Strzelczyk
Dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym dziewcząt gmi­na II
Szy­mon Walczak
Bar­tosz Poraszka
Seba­stian Trzeciak
Dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym chłopców gmi­na II
Mar­ta Gruszka „Kra­jo­braz Powia­tu Wieruszowskiego”
kon­kurs plastyczno-fotograficzny
powiat I
Mar­ta Gabas Kon­kurs na ozdo­bę świąteczną powiat wyróż­nie­nie
Gra­ży­na Mizgała Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożarniczej gmi­na I miej­sce
Mar­ta Gabas Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożarniczej gmi­na II miej­sce
Alek­san­dra Strzelczyk Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożarniczej gmi­na III miej­sce
Nata­lia Smorawa Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożarniczej gmi­na IV miej­sce
Alek­san­dra Strzelczyk Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożarniczej powiat I miej­sce
Nata­lia Smorawa Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożarniczej powiat II miej­sce
Mar­ta Gabas Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożarniczej powiat III miej­sce
Gra­ży­na Mizgała Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożarniczej powiat IV miej­sce
Oli­wia Kik Pla­stycz­ny Kon­kurs Wielkanocny powiat I miej­sce
Krzysz­tof Śpigiel Pla­stycz­ny Kon­kurs Wielkanocny powiat wyróż­nie­nie
Tomasz Śpi­giel Pla­stycz­ny Kon­kurs Wielkanocny powiat wyróż­nie­nie
Tomasz Kos Pla­stycz­ny Kon­kurs Wielkanocny powiat wyróż­nie­nie
Alan Fro­nia Pla­stycz­ny Kon­kurs Wielkanocny powiat wyróż­nie­nie
Mar­ta Gabas Powia­to­wy Kon­kurs Języ­ka Angielskiego powiat III miej­sce
Mar­ta Kowalińska
Patry­cja Zawierta
Gra­ży­na Mizgała
Ogól­no­pol­ski Mło­dzie­żo­wy Turniej
Turystyczno-Krajoznawczy
powiat III miej­sce
Mag­da­le­na Zawierta
Wik­to­ria Trzeciak
Alek­san­dra Strzelczyk
Nata­lia Smorawa
Karo­li­na Rzepka
Julia Olszowiak
Mar­ta Gruszka
Mar­ta Kowalińska
Mini Pił­ka Noż­na Dziewcząt gmi­na II miej­sce
Szy­mon Walczak
Tomasz Piluch
Bar­tosz Poraszka
Bar­tosz Żurek
Kamil Żurek
Domi­nik Kos
Kon­rad Grądowy
Jakub Sztucki
Mini Pił­ka Noż­na Chłopców gmi­na II miej­sce
Gra­ży­na Mizgała VII Gmin­ny Kon­kurs Recytatorski gmi­na I miej­sce
Mar­ta Gabas VII Gmin­ny Kon­kurs Recytatorski gmi­na wyróż­nie­nie
Filip Hadryś Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Języ­ka Angielskiego
— Mel­ting Pot (kate­go­ria: ucznio­wie klas trzecich)
kraj I miej­sce
Wik­to­ria Małyska Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Języ­ka Angielskiego
— Mel­ting Pot (kate­go­ria: ucznio­wie klas drugich)
kraj II miej­sce
Domi­ni­ka Zielińska Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Języ­ka Angielskiego
— Mel­ting Pot (kate­go­ria: ucznio­wie klas III)
kraj wyróż­nie­nie
Mar­ta Gruszka Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Artystyczny
„Ars Astronomica”
- I miej­sce
Mag­da­le­na Zawierta Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Artystyczny
„Ars Astronomica”
- II miej­sce
Patry­cja Zawierta Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Artystyczny
„Ars Astronomica”
- II miej­sce
Mar­ta Gabas Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Artystyczny
„Ars Astronomica”
- II miej­sce
Karo­li­na Rzepka Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Artystyczny
„Ars Astronomica”
- III miej­sce
Nata­lia Smorawa Woje­wódz­ki Kon­kurs Informatyczny
„Bez­piecz­ny Internet”
woje­wódz­two fina­li­sta

Suk­ce­sy dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go: Szy­mon Fro­nia, Krzysz­tof Śpigiel,
Tomasz Śpi­giel — wyróż­nie­nie w kon­kur­sie “Bożo­na­ro­dze­nio­wy stro­ik” w kate­go­rii przedszkola