Home » Rok szkolny 2013/2014 » Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Imię i nazwi­sko
ucznia
Nazwa kon­kur­su / zawo­dów Zasięg Miej­sce
Mag­da­le­na Zawier­ta
Patry­cja Zawier­ta
Wik­to­ria Trze­ciak
Ame­lia Rzep­ka
Wik­to­ria Cichosz
Oli­wia Soj­ka
Urszu­la Łukow­ska
Domi­ni­ka Zie­liń­ska
Tur­niej pił­ki noż­nej gmi­na III
Mar­ta Grusz­ka „Zie­mia widzia­na z kosmo­su” – kon­kurs pla­stycz­ny woje­wódz­ki wyróż­nie­nie
Alek­san­dra Strzel­czyk Mistrzo­stwa Gmi­ny i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w lek­kiej atle­ty­ce
powiat II
(rzut pił­ką palan­to­wą
Mar­ta Grusz­ka
Urszu­la Łukow­ska
Karo­li­na Rzep­ka
Ame­lia Rzep­ka
„Zostań wydaw­cą Tuwi­ma” woje­wódz­ki wyróż­nie­nie
udział
udział
udział
Patry­cja Zawier­ta Indy­wi­du­al­ne Bie­gi Prze­ła­jo­we gmi­na zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do powia­tu
Mar­ta Gabas
Patry­cja Zawier­ta
Mag­da­le­na Zawier­ta
Wik­to­ria Trze­ciak
Adam Rzeź­nik
Maciej Puchal­ski
Klau­diusz Czer­wiń­ski
Kon­rad Grą­do­wy
Jakub Sztuc­ki
Woj­ciech Dęb­ski
Bar­tosz Porasz­ka
Nata­lia Smo­ra­wa
Szy­mon Wal­czak
Tomasz Piluch
Alek­san­dra Strzel­czyk
Woje­wódz­ki kon­kurs przy­rod­ni­czy
„Na dzi­ko … czy­li w poszu­ki­wa­niu dzi­kich wysy­pisk”
woje­wódz­ki I
I
I
I
I
wyróż­nie­nie
wyróż­nie­nie
wyróż­nie­nie
wyróż­nie­nie
wyróż­nie­nie
wyróż­nie­nie
wyróż­nie­nie
wyróż­nie­nie
wyróż­nie­nie
wyróż­nie­nie
Alek­san­dra Strzel­czyk
Nata­lia Smo­ra­wa
Karo­li­na Rzep­ka
Julia Olszo­wiak
Mar­ta Grusz­ka
Mar­ta Gabas
Patry­cja Zawier­ta
Mag­da­le­na Zawier­ta
Wik­to­ria Trze­ciak
Miko­łaj­ko­wy Halo­wy Tur­niej Pił­ki Noż­nej gmi­na II
Szy­mon Wal­czak
Bar­tosz Porasz­ka
Tomasz Piluch
Kon­rad Grą­do­wy
Jakub Sztuc­ki
Kamil Żurek
Szy­mon Poda­wacz
Kon­rad Dąbik
Miko­łaj­ko­wy Halo­wy Tur­niej Pił­ki Noż­nej gmi­na IV
Szy­mon Fro­nia
Kin­ga Sto­lar­ska
Klau­diusz Sto­lar­ski
Naj­pięk­niej­sza ozdo­ba bożo­na­ro­dze­nio­wa gmi­na I
II
III
Mar­ta Gabas
Alek­san­dra Strzel­czyk
Dru­ży­no­we zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym gmi­na II
Alek­san­dra Strzel­czyk
Mar­ta Gabas
Patry­cja Zawier­ta
Nata­lia Smo­ra­wa
Mag­da­le­na Zawier­ta
Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożar­ni­czej
— eli­mi­na­cje
gmi­na I
II
III
IV
V
Mar­ta Gabas
Alek­san­dra Strzel­czyk
Patry­cja Zawier­ta
Nata­lia Smo­ra­wa
Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy Pożar­ni­czej
— eli­mi­na­cje
powiat I
II
III
IV
Mar­ta Gabas
Mag­da­le­na Zawier­ta
Patry­cja Zawier­ta
XLII Ogól­no­pol­ski Mło­dzie­żo­wy Tur­niej
Tury­stycz­no-Kra­jo­znaw­czy — eli­mi­na­cje
gmi­na I
Mar­ta Gabas
Mag­da­le­na Zawier­ta
Patry­cja Zawier­ta
XLII Ogól­no­pol­ski Mło­dzie­żo­wy Tur­niej
Tury­stycz­no-Kra­jo­znaw­czy — eli­mi­na­cje
powiat IV
Adam Sztuc­ki­Kin­ga Sto­lar­ska­Er­win Kem­pa­Wik­to­ria Mały­ska­Mar­ta Gabas „Tam moje miej­sce, gdzie moja fla­ga”
– kon­kurs pla­stycz­ny
gmi­na I miej­sce w gru­pie przed­szkol­nej­wy­róż­nie­nie
— w gru­pie przed­szkol­ne­jIII miej­sce w kat. klas I‑IIII miej­sce w kat. klas I‑IIII miej­sce w kat. klas IV-VI
Mar­ta Gabas
Patry­cja Zawier­ta
Mag­da­le­na Zawier­ta
Wik­to­ria Trze­ciak
Julia Olszo­wiak
Karo­li­na Rzep­ka
Nata­lia Smo­ra­wa
Alek­san­dra Strzel­czyk
Tur­niej pił­ki noż­nej gmi­na II
Kon­rad Dąbik
Szy­mon Poda­wacz
Jakub Sztuc­ki
Kamil Żurek
Maciej Żurek
Tomasz Piluch
Bar­tosz Porasz­ka
Tur­niej pił­ki noż­nej gmi­na III
Mar­ta Gabas Gmin­ny Kon­kurs Recy­ta­tor­ski gmi­na II
Mar­ta Gabas Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Pla­stycz­ny
„Ars Astro­no­mi­ca”
mię­dzy­na­ro­do­wy I
Wik­to­ria Mały­ska
Mar­ta Gabas
Nata­lia Smo­ra­wa
Urszu­la Łukow­ska
Oli­wier Woj­na­row­ski
Ogól­no­pol­ski Kon­kurs „Moja Pol­ska w 2050 roku” kra­jo­wy udział
Patry­cja Zawier­ta
Wik­to­ria Trze­ciak
Ogól­no­pol­ski Tur­niej Wie­dzy
o Bez­pie­czeń­stwie w Ruchu Dro­go­wym
powiat I
III
Mar­ta Gabas Powia­to­wy kon­kurs z języ­ka angiel­skie­go powiat III
Mar­ta Grusz­ka Mistrzo­stwa Gmi­ny i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce – skok w dal
powiat I
Wik­to­ria Trze­ciak Mistrzo­stwa Gmi­ny i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce – bieg na 60 m.
powiat IV
Wik­to­ria Trze­ciak Mistrzo­stwa Gmi­ny i Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go
w Lek­kiej Atle­ty­ce – skok w dal
powiat V