Home » Aktualności » „Świąteczny Anioł”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Świąteczny Anioł”

W dniu 21 listo­pa­da 2019r odby­ła się pierw­sza część akcji cha­ry­ta­tyw­nej na rzecz Domu Samot­nej Mat­ki w Odo­la­no­wie.

Akcja zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Szkol­ny Klub Wolon­ta­riu­sza przy Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Do dzia­łań włą­czy­ła się cała szko­ła. Ucznio­wie przy­go­to­wa­li kart­ki świą­tecz­ne, ozdo­by cho­in­ko­we, któ­re moż­na było nabyć pod­czas spo­tka­nia z rodzi­ca­mi w tym dniu. W ten spo­sób do akcji włą­czy­li się rodzi­ce uczniów naszej szko­ły, któ­rzy chęt­nie wspar­li ten pomysł. W ramach podzię­ko­wa­nia za współ­pra­cę, szkol­ne koło teatral­ne kla­sy V przy­go­to­wa­ło krót­ką, ale jak­że cie­ka­wą część arty­stycz­ną pn. „ Jeż u fry­zje­ra”.

Są to nie­za­po­mnia­ne chwi­le, któ­re uczą empa­tii, wspar­cia słab­szych i dzie­le­nia się z dru­gim czło­wie­kiem, tym co mamy.