Home » Rok szkolny 2018/2019 » Święto Strażaków w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Święto Strażaków w Pieczyskach

„Kto pra­cu­je w heł­mie, pnie się po dra­bi­nie,
 kie­dy syczy ogień i gdy woda pły­nie” — stra­żak

Tą zagad­ką 6 maja 2019 r. dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go przy­wi­ta­ły dwóch przed­sta­wi­cie­li Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej w Pie­czy­skach – dru­hów: Roma­na Kró­li­ka i Zyg­mun­ta Sku­bi­cha.

Obaj pano­wie ubra­ni w stro­je stra­żac­kie —  swo­ją obec­no­ścią wzbu­dzi­li wiel­ki entu­zjazm wśród dzie­ci. Z wiel­kim zacie­ka­wie­niem przed­szko­la­ki słu­cha­ły ich opo­wia­dań o cięż­kiej i nie­bez­piecz­nej pra­cy stra­ża­ków. O tym, że poza akcja­mi gasze­nia poża­rów stra­ża­cy jeż­dżą  do wypad­ków dro­go­wych i poma­ga­ją poszko­do­wa­nym, że udzie­la­ją pomo­cy w kata­stro­fach  i klę­skach żywio­ło­wych , że ratu­ją ludzi  gdy zagra­ża im nie­bez­pie­czeń­stwo   i  że czę­sto nara­ża­ją  wła­sne życie, by rato­wać innych  oraz  że nie­jed­no­krot­nie poma­ga­ją zwie­rzę­tom.  Dzie­ci wie­dzia­ły, że stra­ża­cy muszą być odważ­ni, sil­ni, wyspor­to­wa­ni, że dużo ćwi­czą i  zdro­wo się odży­wia­ją. Dzie­ci wysłu­cha­ły też krót­kiej histo­rii św. Flo­ria­na- patro­na stra­ża­ków. Malu­chy zada­wa­ły pyta­nia,  a stra­ża­cy chęt­nie na nie odpo­wia­da­li. Stra­ża­cy przy­po­mnie­li też numer alar­mo­wy do Stra­ży Pożar­nej na któ­ry dzwo­ni się tyl­ko i wyłącz­nie wte­dy, jeśli się jest świad­kiem poża­ru lub wypad­ku a  nie dla zaba­wy. Nauczy­ły się wzy­wać pomoc przez tele­fon. Obej­rza­ły zdję­cia z zawo­dów stra­żac­kich, któ­re pano­wie ze sobą przy­nie­śli.

Na koniec dzie­ci podzię­ko­wa­ły stra­ża­kom za ich trud i odwa­gę wrę­cza­jąc „zło­ty” medal z napi­sem: „DLA  SUPER  STRAŻAKÓW  OD  PRZEDSZKOLAKÓW  W  PIECZYSKACH”,

a stra­ża­cy poda­ro­wa­li dzie­ciom naklej­ki Mło­dzie­żo­wej Dru­ży­ny Stra­żac­kiej. Oka­za­ło się,  że wśród dzie­ci są tacy, któ­rzy nale­żą do tej dru­ży­ny,  a być może nie­któ­rzy z nich pój­dą w śla­dy swo­ich bli­skich i zasi­lą stra­żac­kie sze­re­gi, by nieść pomoc innym ludziom.

To spo­tka­nie z pew­no­ścią na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci dzie­ci.

Potem dzie­ci bawi­ły się w gasze­nie poża­ru, kolo­ro­wa­ły obraz­ki przed­sta­wia­ją­ce stra­ża­ka i wóz stra­żac­ki. Na pod­su­mo­wa­nie wybie­ra­ły ilu­stra­cje przed­sta­wia­ją­ce pra­cę stra­ża­ków i nakle­ja­ły cechy ide­al­ne­go stra­ża­ka. Dzień w przed­szko­lu minął bar­dzo miło.