Home » Aktualności » Szanowni Rodzice,

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szanowni Rodzice,

wszyst­kie wnio­ski o przy­ję­cie dziec­ka do oddzia­łów przed­szkol­nych oraz do kla­sy I Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zosta­ły pozy­tyw­nie roz­pa­trzo­ne, a wszy­scy kan­dy­da­ci zosta­li zakwa­li­fi­ko­wa­ni.