Home » Rekrutacja — Szkoła podstawowa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rekrutacja — Szkoła podstawowa

Infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji:

Zarzą­dze­nie Nr 44/2017 Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa z dnia 24 mar­ca 2017 r. w spra­wie usta­le­nia ter­mi­nów prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go (pdf)

Wnio­sek o przy­ję­cie do kla­sy I Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zamiesz­ka­łe­go poza obwo­dem szko­ły (pdf)
Wnio­sek o przy­ję­cie do kla­sy I Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach zamiesz­ka­łe­go poza obwo­dem szko­ły (doc)

Oświad­cze­nie (pdf)
Oświad­cze­nie (doc)

Rodzi­ce zain­te­re­so­wa­ni prze­nie­sie­niem dziec­ka z innej szko­ły skła­da­ją wnio­sek o przy­ję­cie dziec­ka do szko­ły.

Wnio­sek o przy­ję­cie dziec­ka do Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Doku­men­ty moż­na pobrać w sekre­ta­ria­cie szko­ły.

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.

Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie doc wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym edy­to­ra tek­stu Micro­soft Word z pakie­tu Offi­ce lub dar­mo­we­go edy­to­ra tek­stu Wri­ter z pakie­tu Ope­nOf­fi­ce.