Home » Rekrutacja — Szkoła podstawowa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Rekrutacja — Szkoła podstawowa

Infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji:

Zgło­sze­nie rodzi­ca dziec­ka zamiesz­ka­łe­go w obwo­dzie szko­ły do kla­sy pierw­szej Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Oświad­cze­nie (SP) (pdf)

Infor­ma­cje doty­czą­ce prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych (SP) (pdf)

Zarzą­dze­nie nr 14/2019 Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa (pdf)

Rodzi­ce zain­te­re­so­wa­ni prze­nie­sie­niem dziec­ka z innej szko­ły skła­da­ją wnio­sek o przy­ję­cie dziec­ka do szko­ły.

Wnio­sek o przy­ję­cie dziec­ka spo­za obwo­du szko­ły do kla­sy I Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach (pdf)

Doku­men­ty moż­na pobrać w sekre­ta­ria­cie szko­ły.

Uwa­ga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf może być wyma­gane zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Ado­be Reader, Suma­tra PDF lub Foxit Reader.