Home » Rok szkolny 2018/2019 » Szkoła w Pieczyskach doceniona!

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkoła w Pieczyskach doceniona!

Kolej­ny raz Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach zosta­ła wyróż­nio­na i otrzy­ma­ła cer­ty­fi­kat „ Dobrze zaPRO­JEK­To­wa­nej Szko­ły 2019” za podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia na rzecz pro­mo­wa­nia pra­cy z uczniem meto­dą pro­jek­tu oraz wspie­ra­nie mło­dzie­ży w podej­mo­wa­niu ambit­nych wyzwań edu­ka­cyj­nych. Cer­ty­fi­kat został przy­zna­ny w ramach Pro­gra­mu „ Pro­jekt z kla­są”. Reali­zo­wa­ne dzia­ła­nia dydak­tycz­ne, wycho­waw­cze i opie­kuń­cze przez kadrę peda­go­gicz­ną w tej szko­le mają na celu pro­mo­wa­nie współ­pra­cy w gru­pie, ucze­nie zasad fair-play, naby­wa­nie umie­jęt­no­sci radze­nia sobie nawet z naj­trud­niej­szy­mi zada­nia­mi i nie pod­da­wa­nie się. Patro­nem hono­ro­wym tej akcji było Mini­ster­stwo Cyfry­za­cji, MEN, Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska oraz Uni­wer­sy­tet Jagie­loń­ski w Kra­ko­wie.