Home » Aktualności » Szkolny konkurs plastyczny „My chcemy wiosny”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Szkolny konkurs plastyczny „My chcemy wiosny”

W dniu 19 mar­ca w naszej szko­le ogło­szo­ne zosta­ły wyni­ki kon­kur­su pla­stycz­ne­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez szkol­ną biblio­te­kę „My chce­my wio­sny”. Kon­kurs był prze­zna­czo­ny dla uczniów klas I‑III i jego celem było roz­wi­ja­nie wyobraź­ni twór­czej naj­młod­szych uczniów, uwraż­li­wia­nie na pięk­no wio­sen­nej pogo­dy oraz posze­rza­nie wie­dzy na temat róż­nych tech­nik plastycznych.

Pra­ca kon­kur­so­wa wyko­na­na przez uczest­ni­ka była dowol­ną pra­cą pla­stycz­ną (np. bukie­ty wio­sen­nych kwia­tów, ptasz­ki, moty­le, itp.) Uczest­ni­cy kon­kur­su  mie­li przed­sta­wić zwia­stu­ny wio­sny, tę porę roku budzą­cą się do życia. Oce­nia­na była pomy­sło­wość, walo­ry arty­stycz­ne i este­tycz­ne. Wśród wie­lu wyko­na­nych przez uczniów prac, nagro­dzo­ne książ­ka­mi zosta­ły pra­ce : Mar­ce­li­ny Małec­kiej i Wik­to­rii Kró­lik z kla­sy III ( dwa pierw­sze miej­sca), Zuzan­ny Soja z kl. I ( miej­sce dru­gie) oraz Zosi Dra­piew­skiej z kl.II ( miej­sce trzecie).

Wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li nagro­dy pocie­sze­nia w posta­ci zakła­dek do książek.