Home » Rok szkolny 2018/2019 » Targi edukacyjne

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Targi edukacyjne

Dnia 7 mar­ca 2019r. ucznio­wie kla­sy VIII uda­li się na Tar­gi Edu­ka­cyj­ne do Wie­ru­szo­wa, któ­re zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne po raz kolej­ny przez Ochot­ni­czy Hufiec Pra­cy. Nasi ósmo­kla­si­ści mie­li oka­zję poznać ofer­ty szkół śred­nich nie tyl­ko z Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go, ale rów­nież Kęp­na, Wie­lu­nia czy Przy­go­dzic. Ucznio­wie pozy­ska­li infor­ma­cje o dniach otwar­tych w tych pla­ców­kach oraz spo­so­bach rekru­ta­cji. W luź­nych roz­mo­wach z ucznia­mi tych szkół ósmo­kla­si­ści pozna­li szcze­gó­ły doty­czą­ce nauki w pla­ców­kach z naj­bliż­szej oko­li­cy. Miej­my nadzie­ję, że udział w tych tar­gach zaowo­cu­je wybra­niem wła­ści­wej szko­ły przez naszych uczniów.