Home » Aktualności » „Tu jest bezpiecznie — powiat wieruszowski”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Tu jest bezpiecznie — powiat wieruszowski”

W czwar­tek 29 listo­pa­da ucznio­wie kla­sy I naszej szko­ły gości­li asp. sztab. Damia­na Paw­la­ka z Komen­dy Powia­to­wej Poli­cji w Wie­ru­szo­wie, panią Karo­li­nę Kaź­mier­czak pra­cow­ni­ka Sta­ro­stwa Powia­to­we­go oraz pana Mar­ci­na Bła­że­jew­skie­go – pra­cow­ni­ka Kasy Rol­ni­cze­go Ubez­pie­cze­nia Spo­łecz­ne­go w Wie­ru­szo­wie. Spo­tka­nie to odby­ło  się w ramach kam­pa­nii „Tu jest bez­piecz­nie — powiat wie­ru­szow­ski”. Pierw­sza­ki z zacie­ka­wie­niem wysłu­cha­li pre­lek­cji na temat bez­piecz­nych zacho­wań na dro­dze, w domu oraz gospo­dar­stwach rol­nych. Zosta­li uświa­do­mie­ni jak waż­ną rolę peł­ni korzy­sta­nie z odbla­sków przez pie­szych. Na zakoń­cze­nie otrzy­ma­li odbla­sko­we szel­ki oraz malo­wan­ki ufun­do­wa­ne przez Sta­ro­stwo Powia­to­we i KRUS w Wie­ru­szo­wie.