Home » Aktualności » Uczniowie pamiętają o tych co odeszli

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Uczniowie pamiętają o tych co odeszli

Ucznio­wie Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach kul­ty­wu­ją pamięć o oso­bach, któ­rych już nie ma wśród nas, a pozo­sta­wi­li cząst­kę swo­jej histo­rii w życiu tej szko­ły. W tym celu mło­dzież ze Szkol­ne­go Klu­bu Wolon­ta­riu­sza wraz ze swo­imi kole­ga­mi i wycho­waw­ca­mi wybra­ła się na wyciecz­kę pie­szą zwie­dza­jąc przy oka­zji oko­licz­ne cmen­ta­rze, a w szcze­gól­no­ści gro­by pra­cow­ni­ków Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach. Daw­ka wspo­mnień przy­bli­ży­ła syl­wet­ki tych, któ­rzy już ode­szli, ale pozo­sta­wi­li po sobie wdzięcz­ność wycho­wan­ków i absol­wen­tów. To prze­cież te oso­by two­rzy­ły tą szko­łę, dba­ły o wycho­wa­nie i edu­ka­cję mło­de­go poko­le­nia, dawa­ły przy­kład wła­ści­wych postaw, były przy­ja­ciół­mi i powier­ni­ka­mi pro­ble­mów. Jed­no­cze­śnie spo­łecz­ność szkol­na włą­czy­ła się poprzez te dzia­ła­nia w akcję Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej „Szko­ła pamię­ta” mają­cej na celu pod­trzy­ma­nie pamię­ci o oso­bach i wyda­rze­niach waż­nych dla histo­rii lokal­nej i ogól­no­pol­skiej. Pamię­taj­my o Nich!