Home » Rok szkolny 2018/2019 » Umiemy pływać

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Umiemy pływać

Ucznio­wie kla­sy III uczest­ni­czy­li w poza­lek­cyj­nych zaję­ciach spor­to­wych z zakre­su nauki pły­wa­nia. Zaję­cia odby­wa­ły się od 3 kwiet­nia 2019 r. do 12 czerw­ca 2019 r. w każ­dą śro­dę. Zor­ga­ni­zo­wa­ne były  na obiek­cie Qarium  w Kęp­nie i  sfi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Urzę­du Mia­sta i Gmi­ny w Wie­ru­szo­wie.  Ucznio­wie sys­te­ma­tycz­nie i  aktyw­nie uczest­ni­czy­li w nauce pły­wa­nia.  Dzię­ki wykwa­li­fi­ko­wa­nym instruk­to­rom opa­no­wa­li pod­sta­wo­we tech­ni­ki pły­wa­nia. Chwi­le spę­dzo­ne na base­nie były przy­jem­ne, ale przede wszyst­kim  poży­tecz­ne.  Uczest­nic­two w zaję­ciach spra­wi­ło dzie­ciom dużo rado­ści.