Home » Rok szkolny 2012/2013 » Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013

Jak zawsze, w cza­sie waż­nych uro­czy­sto­ści, aka­de­mię roz­po­czę­li­śmy hym­nem naro­do­wym. Dyrek­tor szko­ły roz­po­czę­ła wystą­pie­nie cytu­jąc sło­wa Kon­fu­cju­sza „Żaden wiatr nie jest dobry dla okrę­tu, któ­ry nie zna por­tu swe­go prze­zna­cze­nia”. Był to wstęp do pod­su­mo­wa­nia naszej dzie­się­cio­mie­sięcz­nej podró­ży po morzu wie­dzy, cza­sa­mi nie­spo­koj­nym, z burza­mi, sztor­ma­mi i mie­li­zna­mi. Ponie­waż każ­dy z nas miał mapę i okre­ślo­ny cel, a w podró­ży towa­rzy­szy­li nam wspa­nia­li ster­ni­cy (nauczy­cie­le i rodzi­ce) — nasza podróż zakoń­czy­ła się suk­ce­sem: śred­nia ocen w kla­sach IV-VI — 4,47; dwu­na­stu uczniów klas I‑III otrzy­ma­ło nagro­dy książ­ko­we, sie­dem uczen­nic uzy­ska­ło śred­nią ocen powy­żej 5,0; szes­na­stu uczniów klas IV-VI otrzy­ma­ło świa­dec­two z wyróż­nie­niem; suk­ce­sy na szcze­blu mię­dzy­na­ro­do­wym odnio­sło pięć uczen­nic; w kon­kur­sach ogól­no­pol­skich – jeden uczeń i dwie uczen­ni­ce; w rywa­li­za­cji woje­wódz­kiej dwie pią­to­kla­sist­ki; w kon­kur­sie powia­to­wym naszą szko­łę i gmi­nę repre­zen­to­wa­ło ośmiu uczniów klas IV-VI i pię­ciu przed­sta­wi­cie­li klas I‑III oraz oddzia­łu przedszkolnego.

Dyrek­tor szko­ły skie­ro­wa­ła sło­wa podzię­ko­wa­nia do orga­nu pro­wa­dzą­ce­go szko­łę repre­zen­to­wa­ne­go przez pana Wal­de­ma­ra Urba­nia­ka — Naczel­ni­ka Wydzia­łu Oświa­ty, Kul­tu­ry, Spor­tu i Tury­sty­ki, rady rodzi­ców na cze­le z prze­wod­ni­czą­cą – panią Iwo­ną Kaź­mier­ską-Mały­skę, sekre­ta­rza — panią Kry­sty­nę Puchal­ską, prze­wod­ni­czą­cą komi­sji rewi­zyj­nej panią Jolan­tę Dąbik akcen­tu­jąc, że dzię­ki wie­lu ini­cja­ty­wom, wspar­ciu, nie­oce­nio­nej pomo­cy sta­tek zwa­ny Szko­łą Pod­sta­wo­wą w Pie­czy­skach jest dobrze wypo­sa­żo­ny i z każ­dym rokiem funk­cjo­nu­je coraz lepiej.

Otrzy­ma­li­śmy życze­nia bez­tro­skie­go, bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku i zapro­sze­nie do dal­szej podró­ży na dzień 2 wrze­śnia 2013 r.