Home » Aktualności » UWAGA WAŻNA INFORMACJA!

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!

Dyrek­tor Szko­ły Pod­sta­wo­wej  w Pie­czy­skach infor­mu­je, że zgod­nie z decy­zją Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 11.03.2020 r. wyni­ka­ją­cą z koniecz­no­ści zapo­bie­ga­nia roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa, funk­cjo­no­wa­nie jed­no­stek sys­te­mu oświa­ty zosta­je cza­so­wo ogra­ni­czo­ne. Ozna­cza to, że od dnia 12.03.2020r. do 25.03.2020r. zawie­sza się zaję­cia w przed­szko­lach, szko­łach i pla­ców­kach oświa­to­wych na obsza­rze całe­go kra­ju.

Pod­sta­wa praw­na: Usta­wa z 2 mar­ca 2020 r. o szcze­gól­nych roz­wią­za­niach zwią­za­nych z zapo­bie­ga­niem, prze­ciw­dzia­ła­niem i zwal­cza­niem COVID-19, innych cho­rób zakaź­nych oraz wywo­ła­nych nimi sytu­acji kry­zy­so­wych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) — art. 11, art. 17, art. 28.