Home » Aktualności » Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Uzupełniające postępowanie rekrutacyjne

Sza­now­ni Pań­stwo,

infor­mu­je­my, że w okre­sie od 8 kwiet­nia 2019r do 15 kwiet­nia 2019r. trwa uzu­peł­nia­ją­ce postę­po­wa­nie rekru­ta­cyj­ne do kla­sy I szko­ły pod­sta­wo­wej i oddzia­łów przed­szkol­nych przy  Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach.

Doku­men­ty są do pobra­nia na stro­nie szko­ły www.pieczyska.edu.pl oraz w sekre­ta­ria­cie szko­ły.

Zapra­sza­my.