Home » Rok szkolny 2017/2018 » Wakacyjna przygoda w ENERGYLANDII

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wakacyjna przygoda w ENERGYLANDII

ENERGYLANDIA to naj­więk­szy park roz­ryw­ki w Pol­sce. Na powierzch­ni 26 hek­ta­rów znaj­du­je się kil­ka­dzie­siąt atrak­cji. Każ­dy znaj­dzie tu dla sie­bie oka­zję do prze­ży­cia świet­nej przy­go­dy. Takiej poku­sie nie mogli oprzeć się ucznio­wie naszej szko­ły,  któ­rzy w piąt­ko­wy pora­nek wyru­szy­li na wyciecz­kę do źró­dła adre­na­li­ny i emo­cji. Widok kon­struk­cji Hype­rio­na Mega Coaste­ra, Rol­ler Coaste­ra May­ana, na kil­ka kilo­me­trów przed dotar­ciem do celu, wywarł na wyciecz­ko­wi­czach nie­sa­mo­wi­te wra­że­nie. Z każ­dym kilo­me­trem zbli­ża­ją­cym do Ener­gy­lan­dii ser­ca biły moc­niej, nie­któ­rym dech zapie­ra­ło w pier­siach, ale naj­cie­kaw­sze dopie­ro mia­ło nastą­pić… .

W  Baj­ko­lan­dii naj­młod­si zosta­li kie­row­ca­mi, stra­ża­ka­mi i pilo­ta­mi. Stre­fa eks­tre­mal­na z kil­ko­ma  Rol­ler Coaste­ra­mi, ogrom­nym waha­dłem Azec Swing i 40 metro­wym  Spac Booste­rem sta­no­wi­ła skarb­ni­cę nie­spo­dzia­nek dla odważ­niej­szych. Pyra­mid Cine­ma 7d to miej­sce, w któ­rym każ­dy bez wzglę­du na wiek, mógł uczest­ni­czyć w bra­wu­ro­wej jeź­dzie gór­ską kolej­ką. W stre­fie water park cze­ka­ły na wszyst­kich base­ny z atrak­cja­mi a po wej­ściu do auto­ka­ru ule­wa i burza.

Dzię­ku­je­my Gmi­nie Wie­ru­szów i rodzi­com za sfi­nan­so­wa­nie wyjaz­du peł­ne­go atrak­cji i nie­za­po­mnia­nych waka­cyj­nych wra­żeń.