Home » Rok szkolny 2014/2015 » „Wakacyjne biuro podróży”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

„Wakacyjne biuro podróży”

Pod taką nazwą kry­je się sze­reg dzia­łań podej­mo­wa­nych w ramach reali­za­cji zada­nia publicz­ne­go przez Koło Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci i naszą szko­łę. Zor­ga­ni­zo­wa­nie wypo­czyn­ku dla dzie­ci i mło­dzie­ży w okre­sie waka­cji wyni­ka­ło z dia­gno­zy potrzeb uczniów i ich rodzi­ców. W okre­sie 6–17 lip­ca osiem­na­stu uczest­ni­ków zajęć, pra­cu­ją­cych w zespo­łach o cha­rak­te­ry­stycz­nych nazwach „Mar­kow­scy”, „Fili­pi­ny”, „Pod­grzyb­ki”, „Zozo­le”, pozna­je Hisz­pa­nię, Niem­cy, Fran­cję, Anglię, Wło­chy, Gre­cję, Pol­skę. Przed­mio­tem ich zain­te­re­so­wań są pod­sta­wo­we infor­ma­cje o pań­stwie, jego cechy cha­rak­te­ry­stycz­ne, tra­dy­cje, kul­tu­ra i cie­ka­wost­ki. Każ­de­go dnia efek­tem pra­cy jest gru­po­wy pla­kat obra­zu­ją­cy dany kraj, pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na, scen­ki teatral­ne, popi­sy tanecz­ne i por­cja spor­tu. Współ­fi­nan­so­wa­nie zada­nia ze środ­ków Gmi­ny Wie­ru­szów ‚w ramach otwar­te­go kon­kur­su ofert 2015, stwo­rzy­ło moż­li­wość dodat­ko­we­go uatrak­cyj­nie­nia tej for­my wypo­czyn­ku. Pra­co­wi­te biu­ro mia­ło chwi­le relak­su w wie­ru­szow­skim kinie „Słoń­ce” , prze­nio­sło się we wło­skie kli­ma­ty sma­ku­jąc róż­nych rodza­jów piz­zy, nawią­za­ło współ­pra­cę z wie­ru­szow­skim biu­rem podró­ży „Polo­nia”, aby uczyć się od pro­fe­sjo­na­li­stów. To nie koniec atrak­cji!