Home » Aktualności » Walentynkowy Koncert Życzeń

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Walentynkowy Koncert Życzeń

Tra­dy­cyj­nie odbył się w naszej szko­le Walen­tyn­ko­wy Kon­cert Życzeń. Każ­dy miał moż­li­wość zło­że­nia życzeń lub prze­sła­nia pozdro­wień. Nie­któ­rzy ujaw­ni­li nadaw­cę, inni posta­no­wi­li być ano­ni­mo­wi. Naj­bar­dziej cie­szy­li się ci, któ­rzy zosta­li wyczy­ta­ni kil­ka razy. Nie zabra­kło tak­że walen­ty­nek dla nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków obsłu­gi. Spo­tka­nie walen­tyn­ko­we było jed­no­cze­śnie począt­kiem zasłu­żo­ne­go odpo­czyn­ku, któ­rym są ferie zimo­we. Zbie­raj­my siły na Ii pół­ro­cze!