Home » Aktualności » “Wiersz o wieruszowskiej Kozie”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

“Wiersz o wieruszowskiej Kozie”

Dnia 23 listo­pa­da 2018 został roz­strzy­gnię­ty kon­kurs pt.”Wiersz o wie­ru­szow­skiej Kozie”. Komi­sja wyło­ni­ła 12 zwy­cięz­ców w tym dwój­kę dzie­ci  z oddzia­łu przed­szkol­ne­go z naszej szko­ły. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my Niko­li Kraw­czyk (3,4-latki) oraz Zofii Kowa­lec (5,6-latki).

A oto zwy­cię­skie wier­sze:

 

Autor: Niko­la Kraw­czyk

„Jago­da wyczy­no­wiec”

Naj­więk­szy wyczy­no­wiec Jago­da ma na imię

I ze swych wyczy­nów jest zna­na w całej rodzi­nie.

Na desko­rol­ce śmi­ga każ­de­go dnia,

Gdzie na przy­ja­ciół swo­ich cze­ka!

Ska­te­park w Wie­ru­szo­wie to miej­sce zna­ko­mi­te,

Roz­ryw­ki tu są roz­ma­ite.

Wrot­ki, deska czy rol­ki

Na ska­te­par­ku wszy­scy mają lep­sze humor­ki!

 

 

Autor: Zofia Kowa­lec

„Nina artyst­ka”

Była sobie Nina Koza, któ­ra zesko­czy­ła z woza.

Dłu­go dro­gą się błą­ka­ła, aż Wie­ru­szów napo­tka­ła.

W mie­ście tym się zako­cha­ła i na zawsze zostać chcia­ła.

Mia­ła talent arty­stycz­ny,  więc dała kon­cert muzycz­ny.

Nasz Pan Bur­mistrz go usły­szał i w WDK-u się zachwy­cał…

Wysłał Kozie zapro­sze­nie na wystę­py na are­nie.

Nina się ucie­szy­ła, przed­sta­wie­nie urzą­dzi­ła i Wie­ru­szów roz­sła­wi­ła.

Odtąd wszy­scy wie­dzą w świe­cie, że Koza jest Gwiaz­da w naszym powie­cie!