Home » Rok szkolny 2018/2019 » Wiosenne kanapki

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wiosenne kanapki

W dniu 26.04.2019 tj. pią­tek przed­szko­la­ki z młod­szej gru­py przed­szkol­nej po raz kolej­ny pod­ję­ły wiel­kie wyzwa­nie – same mia­ły przy­go­to­wać dla sie­bie śnia­da­nie. Przy­nio­sły do przed­szko­la potrzeb­ne pro­duk­ty. Na począt­ku przy­po­mnia­ły sobie zasa­dy bez­pie­czeń­stwa, któ­rych nale­ży prze­strze­gać pod­czas posłu­gi­wa­nia się nożem po czym z chę­cią wszy­scy zabra­li się do pra­cy. Dzie­ci samo­dziel­nie sma­ro­wa­ły pie­czy­wo masłem, a następ­nie ukła­da­ły na krom­kach wybra­ne przez sie­bie pro­duk­ty. Moż­na śmia­ło powie­dzieć, że zada­nie wyko­na­ły dosko­na­le. Pod­czas robie­nia kana­pek kształ­ci­ły odpo­wied­nie nawy­ki żywie­nio­we, roz­wi­ja­ły kre­atyw­ność, wyobraź­nię oraz dba­łość o higie­nę. Oka­za­ło się, że jed­nak lubią warzy­wa, a naj­le­piej sma­ku­ją im kanap­ki zro­bio­ne wła­sno­ręcz­nie, któ­re wyglą­da­ły pięk­nie, kolo­ro­wo i zawie­ra­ły mnó­stwo wita­min. Nawet  naj­więk­sze nie­jad­ki zja­dły swo­ją por­cję z ape­ty­tem.