Home » Aktualności » Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego

23 listo­pa­da 2018 r. odbył się etap szkol­ny Przed­mio­to­we­go Kon­kur­su z Języ­ka Pol­skie­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Łódz­kie­go Kura­to­ra Oświa­ty. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su było wdra­ża­nie uczniów do samo­kształ­ce­nia i przy­go­to­wa­nie ich do nauki w szko­łach wyż­sze­go stop­nia, roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów i umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia zdo­by­tej wie­dzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu i pogłę­bia­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści z zakre­su dane­go przed­mio­tu. W naszej szko­le z testa­mi kon­kur­so­wy­mi zmie­rzy­ło się czwo­ro uczniów kla­sy VIII i jed­na uczen­ni­ca kla­sy VII.  Zada­nia spraw­dza­ły posłu­gi­wa­nie się wie­dzą z zakre­su kształ­ce­nia języ­ko­we­go  oraz two­rze­nia wypo­wie­dzi pisem­nej. Naj­lep­szy wynik osią­gnę­ła Wik­to­ria Mały­ska, uczen­ni­ca kla­sy VIII, uzy­sku­jąc 77,5% popraw­nych odpo­wie­dzi . Dru­gi , rów­nie dobry wynik(74%), nale­ży do Nata­lii Sowy, uczen­ni­cy kla­sy VII.  Gra­tu­lu­je­my i życzy­my powo­dze­nia w kolej­nych kon­kur­sach!