Home » Aktualności » Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

28 listo­pa­da 2018 r. odbył się etap szkol­ny Przed­mio­to­we­go Kon­kur­su z Mate­ma­ty­ki orga­ni­zo­wa­ne­go przez Łódz­kie­go Kura­to­ra Oświa­ty. Głów­ny­mi cela­mi kon­kur­su było roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań uczniów i umie­jęt­no­ści sto­so­wa­nia zdo­by­tej wie­dzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu. W naszej szko­le z testa­mi kon­kur­so­wy­mi zmie­rzy­ło się tro­je uczniów kla­sy VIII: Piotr Mro­żek, Hubert Szcze­pań­ski i Maciej Sowa. Były to zada­nia typu otwar­te­go i zamknię­te­go, któ­re spraw­dza­ły umie­jęt­ność logicz­ne­go myśle­nia, sto­so­wa­nia reguł mate­ma­tycz­nych w zada­niach prak­tycz­nych. Naj­lep­szy wynik osią­gnął Hubert Szcze­pań­ski. Gra­tu­lu­je­my i życzy­my powo­dze­nia w kolej­nych kon­kur­sach mate­ma­tycz­nych!