Home » Rok szkolny 2018/2019 » Wychowanie komunikacyjne w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wychowanie komunikacyjne w Pieczyskach

W ramach reali­za­cji wycho­wa­nia komu­ni­ka­cyj­ne­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach odby­ły się teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne zaję­cia z wyko­rzy­sta­niem Mobil­ne­go Mia­stecz­ka Ruchu Dro­go­we­go. Dzię­ki współ­pra­cy z Woje­wódz­kim Ośrod­kiem Ruchu Dro­go­we­go w Sie­ra­dzu, któ­ry udo­stęp­nił sprzęt i mate­ria­ły dydak­tycz­ne,  ucznio­wie kla­sy czwar­tej mie­li moż­li­wość spraw­dze­nia swo­ich umie­jęt­no­ści poru­sza­nia się na rowe­rze.

W ramach zajęć odby­ła się poga­dan­ka nt. pod­sta­wo­wych zna­ków oraz prze­pi­sów ruchu dro­go­we­go, w któ­rej wzię­li udział rów­nież ucznio­wie kla­sy trze­ciej.  W czę­ści prak­tycz­nej uczest­ni­cy kształ­ci­li swo­je umie­jęt­no­ści jaz­dy na rowe­rze, przy prze­kra­cza­niu skrzy­żo­wań z sygna­li­za­cja świetl­ną wyko­rzy­stu­jąc wie­dzę zdo­by­tą pod­czas czę­ści teo­re­tycz­nej oraz zajęć dydak­tycz­nych w szko­le. W zaję­ciach wzię­ło udział 40 uczest­ni­ków. Na zaję­ciach gości­li rów­nież ucznio­wie ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Tekli­no­wie.

Celem zajęć było kształ­ce­nie nawy­ku świa­do­me­go, bez­piecz­ne­go i zgod­ne­go z prze­pi­sa­mi ruchu dro­go­we­go  poru­sza­nia się po dro­dze na rowe­rze już od naj­młod­szych lat.