Home » Rok szkolny 2012/2013 » Wycieczka do Karpacza

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wycieczka do Karpacza

Koń­czy się kolej­ny pra­co­wi­ty rok szkol­ny. Czas na zasłu­żo­ny odpo­czy­nek. Nasi ucznio­wie mie­li już przed­smak waka­cyj­nej bez­tro­ski, gdy uda­li się na wyciecz­kę do Kar­pa­cza. Jako pierw­szy na naszej tra­sie zna­lazł się zamek Choj­nik, któ­ry moż­na obej­rzeć wspi­na­jąc się na nie­wiel­ki szczyt. Nasi wyciecz­ko­wi­cze poko­na­li czar­ny szlak i z łatwo­ścią dotar­li na miej­sce. Dru­gim punk­tem pro­gra­mu było Western City, kow­boj­skie mia­stecz­ko peł­ne atrak­cji i nie­spo­dzia­nek. Następ­nie uda­li­śmy się do świą­ty­ni Wang, aby wysłu­chać cie­ka­wej histo­rii tego miej­sca i obej­rzeć wyjąt­ko­wą budow­lę przy­wie­zio­ną w cało­ści na stat­ku i zbu­do­wa­ną bez uży­cia gwoź­dzi. Kar­pacz poże­gnał nas desz­czem, ale nie popsu­ło to humo­rów uczest­ni­kom wypra­wy. Teraz cze­ka­my już na praw­dzi­we wakacje.