Home » Rok szkolny 2011/2012 » Wycieczka do Krasiejowa

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wycieczka do Krasiejowa

18 czerw­ca 2012 r. ucznio­wie klas młod­szych Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach byli na auto­ka­ro­wej wyciecz­ce w Jura Par­ku w Kra­sie­jo­wie koło Opo­la. Wie­lu nie­za­po­mnia­nych wra­żeń dostar­czy­ły uczniom: seans w kinie 5D oraz nowo­cze­sne Oce­ana­rium (w któ­rym moż­na spo­tkać się oko w oko z reki­nem i prze­żyć nie­sa­mo­wi­te emo­cje). Prze­jazd wago­ni­ka­mi przez Tunel Cza­su pomógł zro­zu­mieć jak powstał świat (film z efek­ta­mi: bły­ski, wybu­chy, deszcz, pada­ją­cy śnieg). Zwie­dza­jąc Ścież­kę Edu­ka­cyj­ną i Pawi­lon Pale­on­to­lo­gicz­ny ucznio­wie mogli podzi­wiać pra­wie 70 gatun­ków dino­zau­rów natu­ral­nej wiel­ko­ści. Udział w warsz­ta­tach pale­on­to­lo­gicz­nych roz­bu­dził u wie­lu zain­te­re­so­wa­nia arche­olo­gicz­ne. Ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem wśród dzie­ci cie­szył się nowo­cze­sny Park Roz­ryw­ki z mnó­stwem atrak­cji. Dzie­ci zmę­czo­ne, ale szczę­śli­we wró­ci­ły do domu.