Home » Rok szkolny 2018/2019 » Wycieczka edukacyjna do zakładu „Wersal”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wycieczka edukacyjna do zakładu „Wersal”

10 maja 2019r. przed­szko­la­ki z Pie­czysk uczest­ni­czy­li w wyciecz­ce edu­ka­cyj­nej do zakła­du pro­duk­cyj­ne­go „Wer­sal”. Celem wizy­ty było zapo­zna­nie się z pro­ce­sem pro­jek­to­wa­nia i pro­duk­cji mebli tapi­ce­ro­wa­nych. Wyciecz­kę poprze­dzi­ło spo­tka­nie z pana­mi: dyrek­to­rem mar­ke­tin­gu —  Prze­my­sła­wem Kawec­kim i mena­dże­rem ds. roz­wo­ju – Macie­jem Muchą. Pano­wie wyświe­tli­li przed­szko­la­kom z gru­py star­szej i młod­szej film poka­zu­ją­cy wygląd zakła­du WERSAL, poszcze­gól­ne dzia­ły i eta­py pro­duk­cji mebli. Następ­nie star­sze przed­szko­la­ki, ubra­ne w kami­zel­ki odbla­sko­we, mia­ły oka­zję wejść na halę pro­duk­cyj­ną. W trak­cie zwie­dza­nia zakła­du dzie­ci zoba­czy­ły surow­ce i mate­ria­ły pro­duk­cyj­ne, od mate­ria­łów pod­sta­wo­wych, aż po wyro­by goto­we. Zoba­czy­ły tak­że sprzęt uży­wa­ny do pro­duk­cji oraz testo­wa­ły goto­we pro­duk­ty. Na koniec dzie­ci otrzy­ma­ły drob­ne gadże­ty pro­mu­ją­ce zakład WERSAL.