Home » Aktualności » Wyniki Gminnego Konkursu Literackiego

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wyniki Gminnego Konkursu Literackiego

Wyni­ki kon­kur­su na naj­cie­kaw­szy wiersz o tema­ty­ce ochro­ny powie­trza reali­zo­wa­ne­go w ramach „Pro­gra­mu Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej — Zdro­we powie­trze to jest to!” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej w Łodzi
Kate­go­ria ucznio­wie kla­sy IV i VI

I miej­sce – Piotr Suł­kow­ski, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Jana Paw­ła II w Wie­ru­szo­wie, kl. V b
II miej­sce – Anto­ni Jania­czyk, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Jana Paw­ła II w Wie­ru­szo­wie, kl. VI b
III miej­sce – Oli­wia Tom­czyk, Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Jana Paw­ła II w Wie­ru­szo­wie, kl. V a

Wyróż­nie­nie:
Daria Dra­piew­ska- Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach, kl. IV
Piotr Miko­łaj­czyk — Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3 im. Jana Paw­ła II w Wie­ru­szo­wie, kl. V a
Oli­wia Walosz­czyk — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Wysza­no­wie kl. V

Kate­go­ria ucznio­wie kla­sy VII-VIII
I miej­sce – Dawid Sowa Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach, kl. VII
II miej­sce – Dawid Szczer­buk Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach, kl. VII
III miej­sce- Gabrie­la Góral­ska Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Wysza­no­wie, kl. VII

Wyróż­nie­nie:
Julia Śliw­ka — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach, kl. VII
Mał­go­rza­ta Dąbik — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach, kl. VIII
Bar­tosz Kik — Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach, kl. VII