Home » Aktualności » Wyniki szkolnego konkursu historycznego „Co wiem o Konstytucji 3 Maja”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wyniki szkolnego konkursu historycznego „Co wiem o Konstytucji 3 Maja”

Moż­na było uzy­skać 26 punk­tów. Wyni­ki zgod­nie z regu­la­mi­nem :

dwa pierw­sze miej­sca i oce­na celu­ją­ca z histo­rii ( cząst­ko­wa) Julia Tra­ła kl.V 23 pkt. i Filip Domań­ski kl.VIII 21 pkt.

dwa dru­gie miej­sca i oce­na bar­dzo dobra z histo­rii (cząst­ko­wa) Lena Tra­far­ska kl.V 21 pkt ( tyle samo co Filip , ale przy­sła­ne póź­niej) i Mał­go­rza­ta Dąbik kl.VIII 19 pkt

dwa trze­cie miej­sca i  dobra oce­na cząst­ko­wa z histo­rii Bar­tosz Dra­piew­ski kl.VI 16 pkt. i Bar­tosz Kik kl.VII 15 pkt.

W kon­kur­sie wzię­ło udział 9 uczniów. Pozo­sta­li uczest­ni­cy otrzy­mu­ją plu­sy za aktyw­ność.

Wszyst­kich uczest­ni­kom GRATULUJEMY!