Home » Aktualności » Wyróżnienie — “Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Wyróżnienie — “Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego”

Dnia 13 grud­nia 2018r. roz­strzy­gnię­to XIX Kon­kurs Pla­stycz­ny i Foto­gra­ficz­ny „Kra­jo­braz Powia­tu Wie­ru­szow­skie­go’’ w Gale­wi­cach. Celem kon­kur­su było roz­wi­ja­nie wśród dzie­ci inwen­cji twór­czej oraz utrwa­le­nie naj­cie­kaw­szych zakąt­ków zie­mi wie­ru­szow­skiej.

Wyróż­nie­nie otrzy­mał uczeń naszej szko­ły z kl. III — Bar­tosz Sem­ba, któ­ry wyka­zał się pomy­sło­wo­ścią,  kre­atyw­no­ścią i sta­ran­no­ścią wyko­na­nia swo­jej pra­cy pla­stycz­nej.

Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!