Home » Aktualności » “Yes, we can!”

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

“Yes, we can!”

28 maja 2019r. w Gmin­nym Cen­trum Kul­tu­ry w Bole­sław­cu odbył się IX Powia­to­wy Kon­kurs z Języ­ka Angiel­skie­go “Yes, we can!”. Celem kon­kur­su było pro­pa­go­wa­nie wie­dzy na temat kul­tu­ry, lite­ra­tu­ry, języ­ka, histo­rii i geo­gra­fii Nowej Zelan­dii oraz roz­wi­ja­nie uzdol­nień wokal­nych dzie­ci. W tym dwu­eta­po­wym kon­kur­sie naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły: Pau­li­na Strze­lec­ka (kl. VI), Lena Tra­far­ska    (kl. IV) i Han­na Zna­mi­row­ska (kl. IV). Dzię­ki ogrom­nej wie­dzy Pau­li­ny i Hani na temat Nowej Zelan­dii oraz pięk­nie zaśpie­wa­nej pio­sen­ce “I see the light” w wyko­na­niu Len­ki, dziew­czy­ny zaję­ły II miej­sce. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!!!!!!!!!