Home » Aktualności » Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Ryszarda Nikodema

- wie­lo­let­nie­go nauczy­cie­la i dyrek­to­ra Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach

Wyra­ża­jąc wdzięcz­ność za wie­lo­let­nią pra­ce na rzecz spo­łecz­no­ści szkol­nej i lokal­nej kie­ru­je­my wyra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia do Rodzi­ny i Naj­bliż­szych.

Dyrek­cja, Nauczy­cie­le, Pra­cow­ni­cy, Ucznio­wie i Rodzi­ce

Szko­ły Pod­sta­wo­wej w Pie­czy­skach, Soł­tys wsi Pie­czy­ska wraz z Radą Sołec­ką.