Home » Rok szkolny 2017/2018 » Zabawa choinkowa w Pieczyskach

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zabawa choinkowa w Pieczyskach

Nie­dziel­ne popo­łu­dnie ucznio­wie naszej szko­ły spę­dzi­li w gościn­nych murach Ochot­ni­czej Stra­ży Pożar­nej. Bawi­li się na nowo­rocz­nej zaba­wie cho­in­ko­wej połą­czo­nej z 26. Fina­łem WOŚP.  Jak co roku impre­za mogła się odbyć dzię­ki uprzej­mo­ści stra­ża­ków, zaan­ga­żo­wa­niu rodzi­ców  i nauczy­cie­li.  Naj­waż­niej­szym kon­kur­sem tego dnia był kon­kurs na naj­cie­kaw­szy kostium. Szan­se na odda­nie gło­su mie­li wszy­scy rodzi­ce, ale wybór nie był łatwy ze wzglę­du na wyjąt­ko­wą pomy­sło­wość i kre­atyw­ność. Kla­sa VII wraz z wycho­waw­czy­nią przy­go­to­wa­ła wie­le kon­ku­ren­cji spraw­no­ścio­wych i arty­stycz­nych dla dzie­ci. Oprócz dobrej zaba­wy wszy­scy  mie­li tak­że oka­zję włą­czyć się w dzia­ła­nia mają­ce na celu zebra­nie fun­du­szy na cele WOŚP. Odby­ła się spraw­dzo­na już od wie­lu lat zaba­wa „Nie­spo­dzian­ka”, funk­cjo­no­wa­ła z powo­dze­niem kawia­ren­ka „Cia­cho”, zaopa­trzo­na we wspa­nia­łe wypie­ki przez rodzi­ców. Koń­co­wy efekt zbiór­ki bar­dzo wszyst­kich ucie­szył, bo uda­ło się zgro­ma­dzić 3153,61zł. Dzię­ku­je­my wszyst­kim dar­czyń­com, do któ­rych nale­żą: stra­ża­cy OSP w Pie­czy­skach, rodzi­ce uczniów, Pań­stwo Gabrie­la i Wie­sław Miko­łaj­czy­ko­wie i wszy­scy, któ­rzy zawsze słu­żą  pomo­cą.