Home » Rok szkolny 2017/2018 » Zajączkowa niespodzianka

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zajączkowa niespodzianka

Czy ucznio­wie naszej szko­ły wie­rzą w pre­zen­ty miko­łaj­ko­we i zającz­ko­we? Może­my się zasta­na­wiać. Jed­no jest pew­ne. W grud­niu speł­ni­ło się ich marze­nie o nowych toa­le­tach,  w mar­cu o szaf­kach ubra­nio­wych do szat­ni. W reali­za­cję tych nie­spo­dzia­nek zaan­ga­żo­wa­nych było mnó­stwo wspa­nia­łych osób, któ­re słu­cha­ły i usły­sza­ły proś­by arty­ku­ło­wa­ne od wie­lu lat przez uczniów, ich rodzi­ców, nauczy­cie­li i dyrek­to­ra szko­ły.

Dzię­ku­je­my Gmi­nie Wie­ru­szów — Bur­mi­strzo­wi  i Rad­nym Rady Miej­skiej za decy­zję w spra­wie prze­ka­za­nia środ­ków finan­so­wych na remont łazie­nek, miesz­kań­com Mie­le­szyn­ka i Pie­czysk za popar­cie naszej proś­by środ­ka­mi Fun­du­szu Sołec­kie­go, eki­pie roz­biór­ko­wej rodzi­ców uczniów i przed­szko­la­ków, któ­rzy przy­go­to­wa­li pomiesz­cze­nia do remon­tu.

O tym, jak waż­ni dla miesz­kań­ców miej­sco­wo­ści wiej­skich są ich naj­młod­si repre­zen­tan­ci niech świad­czy fakt że kolej­ne zada­nie, ze sfe­ry uczniow­skich marzeń, reali­zo­wa­ne w szko­le tak­że uzy­ska­ło akcep­ta­cję i wspar­cie finan­so­we Sołec­twa Mie­le­szy­nek i Sołec­twa Pie­czy­ska. Ini­cja­ty­wa Rad Sołec­kich tych dwóch wsi popar­ta w 30% środ­ka­mi finan­so­wy­mi Rady Rodzi­ców, w 7% budże­tem szko­ły zosta­ła sfi­na­li­zo­wa­na zaku­pie­niem sza­fek ubra­nio­wych.  Dzię­ku­je­my! War­to marzyć!