Home » Rok szkolny 2014/2015 » Zakończenie roku szkolnego

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zakończenie roku szkolnego

W przy­ja­znych murach sali OSP w Pie­czy­skach ucznio­wie i dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go poże­gna­li rok szkol­ny 2014/2015. W tej waż­nej lek­cji, pod­su­mo­wu­ją­cej dzie­się­cio­mie­sięcz­ny okres pra­cy, towa­rzy­szy­li im rodzi­ce, dziad­ko­wie, nauczy­cie­le, pra­cow­ni­cy nie­pe­da­go­gicz­ni, repre­zen­tu­ją­ca Radę Rodzi­ców pani Kry­sty­na Puchal­ska i człon­ko­wie zarzą­du OSP w Pie­czy­skach. Ucznio­wie, któ­rzy osią­gnę­li śred­nią ocen powy­żej 4,75 otrzy­ma­li świa­dec­two z wyróż­nie­niem i nagro­dę książ­ko­wą a ich rodzi­ce listy gra­tu­la­cyj­ne. Dla uczniów ze śred­nią ocen powy­żej 4,6 Rada Rodzi­ców ufun­do­wa­ła nagro­dy książ­ko­we.

Szcze­gól­ne wyróż­nie­nie otrzy­ma­li nastę­pu­ją­cy ucznio­wie:

  • Mar­ta Gabas – Nagro­dę Bur­mi­strza Wie­ru­szo­wa za uzy­ska­nie śred­niej ocen 6,0 i repre­zen­to­wa­nie szko­ły w kon­kur­sach i zawo­dach,
  • Wik­to­ria Trze­ciak – Nagro­dę Dyrek­to­ra Szko­ły za uzy­ska­nie śred­niej 5,55 i repre­zen­to­wa­nie szko­ły w kon­kur­sach i zawo­dach,
  • Piotr Mro­żek – nagro­dę za postęp edu­ka­cyj­ny.

Przed­szko­la­ki i ucznio­wie uświet­ni­li uro­czy­stość wystę­pa­mi arty­stycz­ny­mi. Była m.in. pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na, taniec, pio­sen­ki, wier­sze i polo­nez w wyko­na­niu szó­sto­kla­si­stów.