Home » Aktualności » Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

W nie­ty­po­wy spo­sób, któ­ry wymo­gła na szko­le pan­de­mia, zakoń­czył się rok szkol­ny 2019/2020 w naszej szko­le. Każ­da kla­sa o wyzna­czo­nej godzi­nie, z zacho­wa­niem wszyst­kich środ­ków bez­pie­czeń­stwa,  spo­tka­ła się z wycho­waw­ca­mi. Jako pierw­si ode­bra­li świa­dec­twa ukoń­cze­nia szko­ły, nagro­dy i dyplo­my ucznio­wie kla­sy ósmej. Wie­lu z nich wyko­rzy­sta­ło czas zdal­ne­go naucza­nia i uzy­ska­li na koniec roku dobre i bar­dzo dobre wyni­ki.

Wszy­scy ucznio­wie po zło­że­niu życzeń rado­snych i bez­piecz­nych waka­cji roze­szli się do domów.  Mamy nadzie­ję, że spo­tka­my się we wrze­śniu już w nor­mal­nych warun­kach w szko­le.