Home » Rok szkolny 2011/2012 » Zakończenie roku szkolnego

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

Zakończenie roku szkolnego

Ostat­ni pią­tek czerw­ca to naj­dłu­żej wycze­ki­wa­ny dzień roku szkol­ne­go 2011/12. Jak powie­dzia­ła dyrek­tor szko­ły to czas zbie­ra­nia plo­nów z dzie­się­cio­mie­sięcz­nej pra­cy. Na naszej szkol­nej uro­czy­sto­ści obec­na byli goście: Pani Ali­cja Ruta — sekre­tarz Gmi­ny Wie­ru­szów, prze­wod­ni­czą­ca Rady Rodzi­ców pani Aldo­na Kos oraz rodzi­ce uczniów. Po czę­ści ofi­cjal­nej, w któ­rej dyrek­tor szko­ły wymie­ni­ła suk­ce­sy szko­ły, indy­wi­du­al­ne osią­gnię­cia uczniów i wrę­czy­ła świa­dec­twa z wyróż­nie­niem i nagro­dy, do gło­su doszli naj­młod­si przed­sta­wi­cie­le spo­łecz­no­ści uczniow­skiej i absol­wen­ci. Pio­sen­ką i wier­szem w nastrój waka­cyj­ny wpro­wa­dzi­ły nas dzie­ci z oddzia­łu przed­szkol­ne­go. Kac­per z Wik­to­rią zaśpie­wa­li utwór, któ­rym wywal­czy­li I miej­sce w Powia­to­wym Festi­wa­lu Pio­sen­ki z Baj­ki. Absol­went – Kuba — zdra­dził nam prze­pis na ucznia, a wszy­scy szó­sto­kla­si­ści zaśpie­wa­li utwór – zwie­rze­nia ucznia. Nagro­dę Bur­mi­strza dla naj­lep­sze­go ucznia szko­ły otrzy­ma­ła Mar­ta Kowa­liń­ska. Mar­ta Gabas dosta­ła nagro­dę za pro­mo­cję i repre­zen­to­wa­nie szko­ły i Gmi­ny Wie­ru­szów w kon­kur­sach.