Home » Aktualności » ZAPRASZAMY 20 marca 2019 r. (środa) na Dzień Otwartych Drzwi

Dostęp do platform

BIP

Polityka cookies

Strona używa ciasteczek (cookies), możesz zapoznać się z Polityką cookies.

Zoom in Regular Zoom out

ZAPRASZAMY 20 marca 2019 r. (środa) na Dzień Otwartych Drzwi

Szko­ła Pod­sta­wo­wa w Pie­czy­skach

ser­decz­nie zapra­sza uczniów i rodzi­ców na 

Dzień Otwar­tych Drzwi 20 mar­ca 2019r (śro­da).

Wszy­scy uczest­ni­cy będą mie­li oka­zję do:

- przyj­rze­nia się codzien­nej pra­cy wycho­waw­ców klas oddzia­łów przed­szkol­nych i klas I-III

- obej­rze­nia cie­ka­wych zajęć przy­rod­ni­czych, polo­ni­stycz­nych, pla­stycz­nych, języ­ko­wych

- uczest­nic­twa w zaję­ciach wraz z gru­pą

- inte­gra­cji zespo­łów i pozna­nia nowych kole­gów i kole­ża­nek

- zwie­dze­nia pomiesz­czeń i tere­nu szko­ły.

 Ser­decz­nie zapra­sza­my!